Ymgysylltu ac Ymgynghori

Ymgysylltu ac Ymgynghori

Mae ymgysylltu ac ymgynghori â'r cyhoedd yn rhoi cyfleoedd i bobl leisio eu barn ar sut y caiff gwasanaethau eu darparu iddynt. Mae'n rhoi cyfle i unigolion gymryd mwy o ran wrth ddarbwyllo'r broses gwneud penderfyniadau sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau lleol.

Mae'r gwasanaeth a ddarperir gan Heddlu Gwent yn fwy effeithiol ac effeithlon os yw'n mynd i'r afael â'r mathau o broblemau sy'n achosi pryder i'r gymuned. I'r Comisiynydd, mae hyn yn golygu cynnwys y cyhoedd wrth ddatblygu'r penderfyniadau a wneir mewn perthynas â'r gwasanaethau plismona rydym yn eu darparu iddynt. Mae'r dull hwn yn parhau i fod yn rhan hanfodol o gynlluniau'r Comisiynydd ac yn ffordd o fesur boddhad gyda'r gwasanaeth a ddarperir.

Nodir y blaenoriaethau plismona presennol ar gyfer Gwent yn y Cynllun Plismona Lleol; ond, maes o law bydd y Comisiynydd yn llunio Cynllun yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent. Caiff y cynllun hwn ei lywio gan amrywiaeth o ffynonellau gwybodaeth, sy'n cynnwys canfyddiadau ymgysylltu â'r gymuned.

Er mwyn sicrhau gwelliant parhaus yn y gwasanaeth plismona a ddarperir gennym, caiff yr holl weithgarwch ymgysylltu ei fonitro er effeithiolrwydd a chynnydd drwy grŵp strategol mewnol, Fforwm Ymgysylltu Gwent. Mae'r grŵp hwn yn gyfrifol am ddatblygu cynllun gweithredu sydd wedi'i ddyfeisio i ategu gofynion y Gyd-strategaeth Ymgysylltu Cymunedol.