Gwent Mwy Diogel

Gwent Mwy Diogel

Sefydlwyd grŵp Gwent Mwy Diogel er mwyn gweithio gyda phartneriaid allweddol ym maes diogelwch cymunedol a darparu cyfeiriad strategol a dull strwythuredig o ymdrin â Diogelwch Cymunedol ar draws y pum ardal awdurdod lleol yng Ngwent.

Mae Gwent Mwy Diogel yn cynnwys cynrychiolwyr o'r awdurdodau lleol, y bwrdd iechyd lleol, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, y sector gwirfoddol, gwasanaethau troseddau ieuenctid a'r gwasanaethau prawf ac adsefydlu.

Nod y grŵp yw datblygu dull ar y cyd o ymgysylltu â'r gymuned er mwyn gwella gwaith partneriaeth gyda'r bwriad o gyflawni canlyniadau gwell wrth fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, atal aildroseddu a chefnogi dioddefwyr.

Bydd Gwent Mwy Diogel yn cyfarfod bob chwarter ac yn rhannu gwybodaeth i hwyluso gwaith partneriaeth gwell; dylanwadu ar gyfleoedd ariannu sy'n bodoli eisoes i gefnogi blaenoriaethau Cynllun Heddlu a Throseddu'r Comisiynydd; mapio gwasanaethau diogelwch cymunedol sy'n bodoli eisoes er mwyn nodi achosion o ddyblygu a bylchau yn y ddarpariaeth; a darparu gwybodaeth i gefnogi'r broses o gomisiynu gwasanaethau diogelwch cymunedol.