Diogelwch Cymunedol

Diogelwch Cymunedol

Yn ogystal â phennu cyfeiriad strategol plismona, bydd y Comisiynydd yn gweithio mewn partneriaeth a chyda'r gymuned i leihau nifer y troseddau.

Gallai hyn gynnwys gwasanaethau comisiynu, gan gynnwys y rheini ar gyfer dioddefwyr camdriniaeth ddomestig, troseddwyr camddefnyddio cyffuriau neu reoli troseddwyr cyson neu droseddwyr â blaenoriaeth yn agos er mwyn gostwng cyfraddau aildroseddu.

Rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wrth leihau nifer y troseddau

Bydd y Comisiynydd yn:

  • sicrhau bod yr heddlu yn ymateb yn effeithiol i bryderon y cyhoedd a bygythiadau i ddiogelwch y cyhoedd 
  • hyrwyddo ac yn galluogi cydweithio ar ddiogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol
  • gwella hyder y cyhoedd mewn sut y caiff nifer y troseddau eu lleihau a sut y darperir gwasanaeth plismona

Bydd y Comisiynydd yn darparu arweinyddiaeth leol gref wrth geisio lleihau nifer y troseddau a chadw cymunedau'n ddiogel mewn amrywiaeth o asiantaethau a phartneriaethau. Gan weithio gydag arweinwyr lleol eraill, nod y Comisiynydd fydd gwella canlyniadau i gymunedau a sicrhau y defnyddir adnoddau lleol yn effeithiol ac yn effeithlon.

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yng Ngwent