Cyfiawnder Troseddol

System Cyfiawnder Troseddol

Mae gan y Comisiynydd rôl ganolog wrth helpu partneriaid cyfiawnder troseddol lleol i gydweithio yn ogystal â chyflwyno mwy o atebolrwydd, a fydd yn cyfrannu at y broses o weinyddu cyfiawnder. Drwy ddefnyddio ei fandad cyhoeddus, bydd y Comisiynydd yn egluro sut mae'r partneriaid hyn yn blaenoriaethu ac yn cydweithio o fewn y system cyfiawnder troseddol.

Partneriaid cyfiawnder troseddol

Mae gan bartneriaid cyfiawnder troseddol gydberthynas hir sefydledig gyda'r heddlu, sy'n parhau i fod yn wir.

Mae dyletswydd gytbwys ar y Comisiynydd i weithio mewn cydweithrediad ag 'awdurdodau cyfrifol' ac ystyried eu blaenoriaethau; ac i'r Comisiynydd weithio gyda chyrff cyfiawnder troseddol lleol i ddarparu system cyfiawnder troseddol effeithlon ac effeithiol i ardal yr heddlu.

Dyletswydd i gydweithredu

Ymhlith y cyrff cyfiawnder troseddol a geir yn y ddyletswydd i gydweithredu mae Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS), Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi, carchardai, y gwasanaeth prawf a'r timau troseddwyr ifanc.

Mae'r ddyletswydd yn nodi fframwaith hyblyg ar gyfer gweithio mewn partneriaeth rhwng y Comisiynydd a'i bartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol, sy'n ceisio sicrhau bod penderfyniadau pob partner ar flaenoriaethau a buddsoddiad lleol yn ystyried eu goblygiadau ehangach.

Egwyddorion

Bydd Gwasanaeth Erlyn yn Goron, yr heddlu a phartneriaid cyfiawnder troseddol eraill yn parhau i gydweithio i gyflwyno gwelliannau ym mhob rhan o'r system cyfiawnder troseddol, ac er y bydd y Comisiynydd am weithio gyda phartneriaid yn y system cyfiawnder troseddol, bydd egwyddorion annibyniaeth weithredol, amhleidioldeb, pennu blaenoriaethau'n unigol a chymryd atebolrwydd yn cael eu parchu.