Cydweithredu

Cydweithredu

Roedd cyflwyno Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yb gosod dyletswyddau newydd ar Comisiynwyr a Phrif Swygddogion i gydweithio pan fo hyn er lles effeithlonrwydd neu effeithiolrwydd eu hardaloedd heddlu hunain ac eraill.

Gall gweithio gyda sefydliadau eraill gynnig manteision megis cynnydd mewn gwydnwch a darbodion maint.  Yn sgil yr heriau ariannol a wynebir ar hyn o bryd, mae'r agenda cydweithio yn ganolog i gyflawni'r arbedion y mae eu hangen a sicrhau mai'r flaenoriaeth yw darparu'r gwasanaeth heddlu mwyaf effeithlon posibl i bobl Gwent.

A Memorandum of Understanding (MoU) was agreed by the Welsh forces involved in the collaborative projects at the All Wales Policing Group held on the 26th and 27th March 2014; the decision confirming the adoption of the MoU by Gwent was signed by the Police and Crime Commissioner on the 14th April 2014.

Mae'r cynlluniau cydweithio y mae Gwent yn ymwneud â hwy ar hon o bryd ledled Cymru a Lloegr yn cynnwys: 

Tarian
Tarian yw ymateb heddluoedd De Cymru i droseddau difrifol a throseddau cyfundrefnol trawsffiniol, ac mae'n cyfrannu'n sylweddol at eu capasiti i ddelio â throseddau o'r fath.

Mae Tarian, a lansiwyd gan Heddlu Dyfed Powys, Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn weithredol ers dros 10 mlynedd a chaiff ei ddarparu gan swyddogion o heddluoedd De Cymru yn ogystal ag asiantaethau eraill, megis Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Mae Tarian yn gweithio'n barhaus i gadw'r cyhoedd yn ddiogel rhag troseddau difrifol a throseddau cyfundrefnol trawsffiniol, gan ymyrryd ac erlyn y troseddwyr sy'n rhan o'r troseddau ac adfer yr asedau sy'n deillio o'u gweithgarwch troseddol. Mae Tarian yn darparu mwy o ddiogelwch i'n cymunedau nag y gall un heddlu ei ddarparu ar ei ben ei hun.

Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru
Sefydlwyd yr Uned hon yn 2006 a chrëodd un Gangen Arbennig ar gyfer Cymru gyfan. Mae ei chylch gwaith yn cynnwys terfysgaeth ryngwladol ac eithafiaeth ddomestig a chaiff ei harwain gan Strategaeth Gwrthderfysgaeth y Llywodraeth sef CONTEST. Trwy gydweithio, nod yr Uned yw gweithio'n fwy effeithiol yn ei hymateb i'r bygythiad gan derfysgaeth ac eithafiaeth genedlaethol a rhyngwladol. Mae'n ceisio cadw pobl Gwent yn fwy diogel trwy fagu hyder ac ymddiriedaeth yn ein cymunedau trwy weithio gyda'r cyhoedd a phartneriaid i nodi, targedu ac ymyrryd â therfysgwyr ac eithafwyr.

Uned Arfau Tanio ar y Cyd
Sefydlwyd yr Uned Arfau Tanio ar y Cyd i ddarparu cronfa fwy o ran maint a mwy hydwyth o arbenigedd mewn arfau tanio ar draws Heddluoedd Gwent, De Cymru a Dyfed-Powys. Mae'r bartneriaeth hon nid yn unig yn cynnig arbedion posibl o ran defnyddio adeiladau, ond hefyd yn cynnig arbedion o ran caffael a hyfforddiant. Trwy sicrhau bod swyddogion yn cael eu hyfforddi a'u lleoli yn yr un modd bydd yr heddlu'n darparu gwasanaeth gwell.

Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd
Yn 2009, cytunodd Awdurdodau Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru i sefydlu darpariaeth Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd gyda'r nod o ddarparu gwasanaeth gwell ar gyfer y ddwy ardal. Y dull hwn o ddarparu Gwasanaethau Cyfreithiol oedd y cyntaf o'i fath yng Nghymru a Lloegr ac mae wedi arwain at leihad o ran y gwaith a anfonir yn allanol, arbedion maint gwell, perfformiad gwell, arbenigaeth well a chyfleoedd datblygu gwell i staff.

Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau Dynol
Penodwyd Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau Dynol a rennir ar gyfer Heddluoedd Gwent a De Cymru i gyflawni ffocws strategol agosach ar faterion adnoddau dynol, asesu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu'n wrthrychol a gwella'r swyddogaethau adnoddau dynol cyfredol yn Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru.

Uned Ymchwiliadau Gwyddonol ar y Cyd
Caiff y cyfleuster hwn ei rannu rhwng Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed-Powys. Ei nod yw cynyddu capasiti, hydwythedd ac amrywiaeth y gwasanaethau a gynigir i swyddogion yr heddlu a thimau troseddau pwysig. Bydd yr Uned hefyd yn arbed miliynau o bunnoedd o ran arian cyhoeddus ac yn darparu gwasanaeth gwell i ddioddefwyr troseddau.

Caffael
Nod y prosiect hwn yw gwella effeithlonrwydd o ran rheoli caffael trwy sefydlu Uned Gaffael ar y Cyd 'rhithwir' ar gyfer Gwent, De Cymru a Dyfed-Powys. Mae'r prosiect yn ceisio diogelu arbedion maint, gwella effeithlonrwydd caffael a darpariaeth arweiniad polisi clir ac arfer gorau.

Cymorth Awyr
Mae Heddlu Gwent yn rhannu ei wasanaeth cymorth awyr â Heddlu De Cymru. Fodd bynnag, mae'r Llywodraeth wedi mandadu darpariaeth cymorth awyr fel gwasanaeth cenedlaethol a bydd Gwent yn cymryd rhan er mwyn cynnal gallu yng Ngwent o fis Gorffennaf 2013. Nod prosiect Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu yw cynyddu argaeledd cyffredinol cymorth awyr yn genedlaethol o 8%, gan sicrhau parhad yn ansawdd y cymorth awyr a diogelwch gwell i bobl Gwent.

Gwasanaethau Fforensig
Mae cytundeb gwasanaethau fforensig ar y cyd ar gyfer caffael cydweithredol gwasanaethau gwyddorau fforensig ar gyfer De-orllewin Lloegr, Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr (yn cynnwys 14 ardal yr heddlu) ar waith. Trwy uno ei arbenigedd ei nod yw datblygu canolfan ranbarthol o ragoriaeth ar wasanaethau fforensig.

Gwasanaeth Adnoddau a Rennir
Mae'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi creu swyddogaeth TGCh cydweithredol ar gyfer Heddlu Gwent a Chynghorau Sir Torfaen a Sir Fynwy, gan ganiatáu'r gallu i ehangu yn y dyfodol i gyflwyno rhagor o bartneriaid.

Gall gweithio gyda sefydliadau eraill  gynnig manteision megis cynnydd mewn gwydnwch a darbodion maint. Yn sgil yr heriau ariannol a wynebir ar hyn o bryd, mae’r agenda cydweithio yn ganolog i gyflawni’r arbedion y mae eu hangen a sicrhau mai’r flaenoriaeth yw darparu’r gwasanaeth heddlu mwyaf effeithlon posibl i bobl Gwent.

Mae’r cynlluniau cydweithio y mae Gwent yn ymwneud â hwy ar hyn o bryd ledled Cymru a Lloegr yn cynnwys: