Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan

Sefydlwyd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan ym mis Mai 2011 gyda chynrychiolwyr o'r Heddlu, Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, Cymorth i Ddioddefwyr, GIG Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a'r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol.

Mae'r Bwrdd yn hyrwyddo gweithio'n agosach mewn partneriaeth rhwng asiantaethau cyfiawnder troseddol a Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol, gan ddarparu dull strategol amlasiantaethol tuag at ddelio â materion sy'n effeithio ar ansawdd bywyd y rheini sy'n byw yn ein cymunedau. Mae'r Bwrdd yn darparu'r blaenoriaethau strategol ar gyfer byrddau cyfiawnder troseddol ym mhob un o ardaloedd y pedwar Heddlu yng Nghymru ac mae hefyd yn monitro perfformiad.

Trwy gyd-weithio, nod y Bwrdd yw gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y gwasanaethau cyfiawnder troseddol a ddarperir i'r cyhoedd, sicrhau y cynhelir ffocws ar y materion mwyaf difrifol sy'n effeithio ar gymunedau, gwneud cymunedau lleol yn fwy diogel ac y cefnogir anghenion y dioddefwyr.