Partneriaethau

Partneriaethau

Ymhlith y partneriaid mae sefydliadau sy'n gweithio ar ddiogelwch cymunedol, troseddau, cyffuriau, iechyd neu gyfiawnder troseddol yn lleol, neu fel rhan o banel yr heddlu a throseddu, sy'n craffu ar berfformiad a phenderfyniadau'r Comisiynydd.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

  • mae'n darparu llais cryf a phwerus ar gyfer cymunedau ac yn cynrychioli barn ar sut y caiff troseddau eu hatal ac yr eir i'r afael â'r canlyniadau
  • mae ganddo ddyletswydd statudol i lunio cynllun yr heddlu a throseddu ar gyfer ardal yr Heddlu a chyllideb sy'n canolbwyntio ar weithio mewn partneriaeth i leihau nifer y troseddau, yn ogystal â chynnal heddlu effeithlon ac effeithiol
  • gall gomisiynu gwasanaethau o'r tu allan i'r heddlu
  • mae'n gweithio gyda'r Prif Gwnstabl a phartneriaid lleol fel y ddalfa, iechyd, addysg a sefydliadau gwirfoddol lleol i gyflawni ei ymrwymiadau i fynd i'r afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond hefyd ei atal, er mwyn sicrhau strydoedd mwy diogel i'w gymuned
  • mae'n ofynnol iddo weithio gyda phartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol

Mae dyletswydd ar y Comisiynydd, wrth gyflawni ei swyddogaethau, i:

  • ystyried blaenoriaethau perthnasol pob partner diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol cyfrifol
  • ynghyd â phartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol, cydweithredu ar gyfer materion yn ymwneud â throsedd ac anhrefn
  • ynghyd â chyrff cyfiawnder troseddol yn ardal Gwent, gwneud trefniadau (cyhyd â'i fod yn briodol gwneud hynny) ar gyfer gweithredu swyddogaethau i ddarparu system cyfiawnder troseddol effeithlon ac effeithiol i Gwent.