Ymgysylltu

Ymgysylltu

Mae gan y Comisiynydd ddyletswydd i ymgysylltu â'r cyhoedd ar nifer o faterion, gan gynnwys cael barn y gymuned ar blismona. At hynny, mae gofyniad penodol i gael barn dioddefwyr trosedd. Er ei bod yn ofynnol i ni ymgynghori â'r cyhoedd ar sail sy'n cynyddu drwy'r amser, nid ydym yn gwneud hyn am fod yn rhaid i ni yn unig.

Ein nod yw hyrwyddo ac annog cyfranogiad y cyhoedd i lywio penderfyniadau ynghylch plismona lleol drwy ymgysylltu, ymgynghori a sefydlu deialog gyda'n cyfranddeiliaid (y cyhoedd, busnesau a'n staff ein hunain). Mae ymgysylltu â'n cymunedau amrywiol yn hanfodol os ydym am ddiwallu eu hanghenion a bodloni eu disgwyliadau.

Byddwn yn cydweithio gyda Heddlu Gwent, pan fo'n briodol, yn unol â'r Strategaeth Ymgysylltu Cymunedol, ond byddwn hefyd yn cynnal ein hymgynghoriad ein hunain. Mae ein strategaeth yn seiliedig ar bum egwyddor allweddol a ategir gan gyfres o Safonau Ymgysylltu gofynnol y byddwn yn cydymffurfio â hwy.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Neil Taylor ar 01633 643001, neu e-bostiwch.