Perfformiad

Perfformiad

Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am gynnal gwasanaeth yr heddlu effeithlon ac effeithiol ar gyfer cymunedau Gwent, ac mae'n cyflawni'r ddyletswydd hon drwy fonitro a chraffu ar y lefelau perfformiad o fewn Heddlu Gwent - mewn geiriau eraill, sicrhau bod yr heddlu yn gwneud ei waith yn effeithiol.

Mae'r Comisiynydd yn craffu ar berfformiad yr heddlu ac yn ei gymharu â gofynion y Cynllun Plismona Lleol presennol, sy'n cynnwys amcanion a thargedau sydd wedi'u pennu'n genedlaethol ac yn lleol. Mae nifer o feysydd perfformiad yn cael eu monitro gan y Comisiynydd sy'n gysylltiedig â'r Cynllun Plismona Lleol:

  • Trosedd a Phlismona Lleol - yn cynnwys pob math o drosedd;
  • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol - yn cynnwys gostyngiad yn nifer y digwyddiadau a'u heffaith ar y cyhoedd yng Ngwent;
  • Diogelwch rhag Niwed Difrifol - yn cynnwys trais difrifol, digwyddiadau critigol ac amddiffyn pobl sy'n agored i niwed;
  • Gwerth am Arian a Chynhyrchiant - yn cynnwys darparu gwasanaeth yr heddlu economaidd, cynaliadwy ac o ansawdd uchel;
  • Hyder a Boddhad - dioddefwyr a defnyddwyr gwasanaeth yr heddlu;
  • Gwelliant mewn Perfformiad - yn cynnwys yr Addewid Plismona a recriwtio grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli.

Bydd y Comisiynydd yn ysgrifennu Cynllun yr Heddlu a Throseddu a fydd yn amlinellu ei flaenoriaethau maes o law, lle gall y meysydd monitro perfformiad newid i adlewyrchu'r blaenoriaethau a'r mesurau y cytunwyd arnynt.

I gael rhagor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â pherfformiad, cysylltwch â Neil Taylor ar 01633 643001, neu e-bostiwch