Pwyllgor Moeseg

Y Pwyllgor Moeseg

Sefydlwyd Pwyllgor Moeseg Heddlu Gwent ym mis Ebrill 2015.

Mae'r Pwyllgor yn cynnwys saith unigolyn o groestoriad mawr o'n cymunedau lleol sy'n cynrychioli sawl nodwedd warchodedig wahanol fel ffydd, ethnigrwydd, oedran, rhyw, rhywioldeb ac anabledd.

Diben y Pwyllgor yw sefyll yn gwbl ar wahân i'r heddlu ei hun a bod yn gwbl annibynnol. Ei rôl yw cynnig cyngor ac arweiniad ar unrhyw fater sy'n gysylltiedig â Heddlu Gwent o safbwynt moesegol.

Yn gyffredinol, nid oes unrhyw gysylltiad rhwng y Pwyllgor â Safonau Proffesiynol, ond mae ychydig o orgyffwrdd o ran eu gwaith. Mae'r Pwyllgor yn canolbwyntio bob amser ar y Cod Moeseg a safonau moesegol cyffredinol fel rhan o ymrwymiad parhaus yr heddlu i wreiddio'r Cod Moesegol.

Gall unrhyw un yn Heddlu Gwent gyflwyno mater i'r Pwyllgor Moeseg ei drafod. Caiff pob mater ei ystyried a'i drafod yn breifat ac ni chaniateir i unrhyw swyddogion/staff fod yn bresennol. Nid yw'n ofynnol i Dîm y Prif Swyddog ddilyn cyngor/arweiniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, mae'n adrodd yn uniongyrchol i'r Dirprwy Brif Gwnstabl ac yn rhoi cyngor ysgrifenedig iddo ef a'r Prif Gwnstabl.

Mae'r Comisiynydd yn arsylwi cyfarfodydd y Pwyllgor Moeseg.