Cyllid

Cyllid

Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am sicrhau bod gan bobl Gwent heddlu sy'n gweithredu'n effeithlon ac yn effeithiol ac sy'n darparu gwerth am arian.

Mae'r Comisiynydd yn pennu praesept plismona (a godir drwy'r dreth gyngor leol) ac yn gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Taflen Cyllideb (Praesept) 2018/2019

Taflen Cyllideb (Praesept) 2017/2018

Taflen Cyllideb (praesept) 2016/2017

Taflen Cyllideb (praesept) 2015/2016

Taflen Cyllideb (praesept) 2014/2015

Taflen Cyllideb (praesept) 2013/2014

Datganiad Cyfrifon

Pwrpas y Datganiad Cyfrifon yw darparu gwybodaeth am sefyllfa ariannol, perfformiad, atebolrwydd rheoli adnoddau, risgiau ac ansicrwydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent sy'n ddefnyddiol i ystod eang o ddefnyddwyr.

Gallai defnyddwyr y datganiadau ariannol gynnwys y cyhoedd, y Llywodraeth, cyrff sy'n dyfarnu grantiau, gweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr a chontractwyr y Comisiynydd.

Llythyr Archwilio Blynyddol

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol yn crynhoi casgliadau'r archwiliad o ddatganiadau ariannol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent.

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys

Ystyr Rheoli'r Trysorlys yw rheoli'r llif arian, bancio, y farchnad arian a thrafodion marchnad cyfalaf; rheoli'r risgiau cysylltiedig a cheisio sicrhau'r perfformiad neu gydnabyddiaeth orau sy'n gyson â'r risgiau hynny.