Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yw'r fforwm gwneud penderfyniadau ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a phan fo'n briodol mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl. Mae'r Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yn gyfrifol am fonitro perfformiad.

Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am y canlynol:

 • Unrhyw faterion sy'n ymwneud ag effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y gwasanaeth plismona a ddarperir yng Ngwent

 • Monitro a rheoli'r broses o gyflawni Cynllun yr Heddlu a Throseddu

 • Asesu hyfywedd cymryd rhan mewn mentrau cydweithredu a'r penderfyniadau’n ymwneud â hynny

 • Adolygu'r broses o sicrhau plismona gweithredol drwy wybodaeth am berfformiad

 • Adolygu a monitro'r gwaith o reoli'r gyllideb gan y Prif Swyddog Ariannol (Prif Gwnstabl)

 • Trosolwg o'r dosbarthiad a'r lefel o staff ac adnoddau ar gyfer sicrhau gwasanaethau'r heddlu

 • Adolygu a nodi pryderon y gymuned ynghylch plismona a gweithredu cynlluniau i fynd i'r afael â'r materion hynny

 • Trafod unrhyw faterion sy'n codi o weithredu'r Memorandwm o Ddealltwriaeth, cynllun cydsynio a pholisïau a gweithdrefnau allweddol eraill

 • Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau critigol cyfredol a bygythiadau a risgiau strategol. Oherwydd sensitifrwydd rhai materion a'u lefel dosbarthu o dan gynllun marcio gwarcheidiol y llywodraeth, bydd y cofnodion sy'n ymwneud â'r eitemau hyn yn amodol ar gyfyngiadau cyhoeddi priodol.

Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Pennaeth Staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Prif Swyddog Ariannol y Swyddfa a'r Prif Gwnstabl. Gall Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wahodd unrhyw un arall yn ôl eu disgresiwn i roi cyngor proffesiynol i'r Bwrdd.

Cylch Gorchwyl y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Gall cyfarfodydd y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yn cael eu cynnal yn gyhoeddus.

Mae pob cyfarfod yn dechrau am 10am oni nodir yn wahanol.

 Mae 2018 dyddiadau'r cyfarfodydd fel a ganlyn:

 • 8 Chwefror
 • 22 Mawrth
 • 21 Mai
 • 31 Awst
 • 30 Tachwedd