Tryloywder

Tryloywder

Mae tryloywder yn hanfodol er mwyn sicrhau y gall y cyhoedd ddwyn y Comisiynydd i gyfrif am ddarparu gwasanaeth plismona effeithlon ac effeithiol i Gwent.

Yn ogystal â'r wybodaeth y mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol i'w darparu o dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 a Gorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Gwybodaeth Benodol) 2011, rydym hefyd wedi cytuno i wneud agendâu a chofnodion y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad a'r Cyd-bwyllgor Archwilio ar gael. Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yw ble mae'r Comisiynydd yn dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif ac mae'r Cyd-bwyllgor Archwilio yn rhoi sylwadau, cyngor a sicrwydd ar faterion sy'n ymwneud ag amgylchedd rheoli mewnol y Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd.

Mae gwybodaeth am Banel yr Heddlu a Throseddu, y corff sy'n dwyn y Comisiynydd i gyfrif ar gael yma, yn ogystal â dolen i'r wefan ble gellir gweld agendâu a chofnodion a dyddiadau'r cyfarfodydd a gynhelir yn gyhoeddus.

Gellir cael gwybodaeth gyllidebol ar gyfer y Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd yma, ynghyd â thaflen y praesept a ddosbarthwyd i bob cartref yng Ngwent.

Hefyd, ceir rhestr o'r penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd yn ogystal â gwybodaeth am Berfformiad a rhestr o gyhoeddiadau, y maent i gyd yn llywio gwaith cyhoeddus y Comisiynydd a Heddlu Gwent.