Y Fframwaith Cyfreithiol

Y Fframwaith Cyfreithiol

Beth yw’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer Cynllun Cyhoeddi?

Mae Cynlluniau Cyhoeddi’n nodwedd newydd ar ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar fynediad at wybodaeth a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus. Eu diben yw rhoi modd i awdurdod cyhoeddus drefnu bod swm sylweddol o wybodaeth ar gael fel rhan o’r drefn arferol, heb ddisgwyl nes bod rhywun yn gofyn yn benodol amdani.

Mae Adran 19(2) o’r Ddeddf yn egluro’r gofynion ar gyfer Cynllun Cyhoeddi fel a ganlyn.

Mae’n rhaid i Gynllun Cyhoeddi:

  • nodi dosbarthiadau’r wybodaeth y mae’r awdurdod cyhoeddus yn ei chyhoeddi neu’n bwriadu ei chyhoeddi;
  • nodi ym mha fodd y mae gwybodaeth ym mhob dosbarth yn cael, neu y bwriedir iddi gael, ei chyhoeddi;
  • nodi a yw’r deunydd ar gael, neu a oes bwriad iddo fod ar gael i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim ynteu am dâl.

Yn ôl Adran 19(3) "wrth fabwysiadu neu adolygu Cynllun Cyhoeddi, dylai awdurdod cyhoeddus ystyried y budd i’r cyhoedd a fyddai’n deillio o ganiatáu i’r cyhoedd gael mynediad at wybodaeth a ddelir gan yr awdurdod ac o gyhoeddi rhesymau dros benderfyniadau a wnaed gan yr awdurdod cyhoeddus".

Mae Adran 19(1) yn amodi y bydd yn ddyletswydd ar bob awdurdod cyhoeddus i fabwysiadu a chynnal cynllun cyhoeddi, i gyhoeddi gwybodaeth yn unol â’i gynllun ac, o bryd i’w gilydd, i adolygu ei gynllun cyhoeddi.