Y Broses Apelio

Y Broses Apelio

Proses Apelio Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae Gweithdrefn Rhyddid Gwybodaeth Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi’i bwriadu i roi i chi ddealltwriaeth am ein proses os byddwch yn teimlo’n anfodlon ar ein hymateb i gais a gyflwynwyd gennych dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Pwy all apelio?

Mae gan unrhyw un sydd wedi gofyn am wybodaeth gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yr ymdriniwyd ag ef/â hi dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth hawl i apelio. Os ydych chi wedi gofyn am wybodaeth a chithau’n anfodlon ar y ffordd yr ydym wedi ymdrin â’ch cais, gallwch ddefnyddio’r broses apelio i gael adolygu’r cais. Bydd gennych 60 diwrnod i gyflwyno eich apêl.

Beth allaf apelio yn ei gylch?

Gallwch apelio ynghylch unrhyw beth nad yw wedi cael ei wneud mewn modd boddhaol yn eich tyb chi. Gall fod a wnelo hyn, er enghraifft, â faint o wybodaeth a ddarparwyd, neu’r modd y cafodd esemptiadau eu cymhwyso. Gallwch hefyd apelio ynghylch y ffordd yr ymdriniwyd â chais, er enghraifft, yr amser a gymerodd i ymateb, neu faint o help a roddwyd i chi i nodi’r wybodaeth yr oedd ei hangen arnoch.

Sut ydw i’n apelio?

Mae’n rhaid i bob apêl fod yn ysgrifenedig ac er mwyn ymdrin â’ch apêl mor gyflym â phosib, bydd yn ein helpu os gallwch roi’r rheswm pam eich bod yn apelio, gan roi cymaint o wybodaeth ag y gallwch i ni am eich cais gwreiddiol. Bydd hyn yn ein helpu i ddod o hyd i’n cofnodion gwreiddiol mewn perthynas â’r cais mor gyflym â phosib. Efallai y byddwch yn dymuno cysylltu â’r Uwch Rheolwr Busnes cyn cyflwyno apêl er mwyn ceisio eglurhad pellach mewn perthynas â’ch cais a’r rheswm dros unrhyw benderfyniad a wnaed.

Beth fydd yn digwydd i’m hapêl?

Unwaith y bydd gennym ddigon o fanylion i ganfod y cais yr ydych yn apelio yn ei gylch, byddwn yn cychwyn adolygiad. Byddwn yn ymchwilio i bob rhan o’r broses o drin y cais yn ogystal â’r penderfyniadau a wnaed mewn perthynas â datgelu gwybodaeth. Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi yn ystod yr adolygiad os bydd angen eglurhad mewn perthynas â rhai agweddau. Bydd yr apêl yn cael ei chwblhau gan roi ystyriaeth ddyladwy i’r Cod Ymarfer dan Adran 45 o’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Unwaith y byddwn wedi cwblhau ein hadolygiad, byddwn yn anfon copi o’r adroddiad ar ganfyddiadau’r apêl atoch. Er mwyn ymorol am achosion mwy cymhleth, ein nod yw cwblhau apeliadau o fewn 2 fis ar y mwyaf. Fodd bynnag, ar y cyfan rydym yn amcanu at gwblhau apeliadau o fewn 20 niwrnod gwaith.

Os bydd canlyniad yr apêl yn dangos y dylai gwybodaeth fod wedi cael ei darparu byddwn yn ei darparu cyn gynted â phosib. Os ydym yn credu ar ôl yr adolygiad bod ein hymateb gwreiddiol yn gywir, byddwn yn eich hysbysu ynghylch y canlyniad yma.

Sut allaf gael mwy o wybodaeth am apeliadau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch y broses apelio, cysylltwch â’r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol ar 01633 642200 neu drwy’r e-bost.

Beth os wyf yn dal yn anfodlon?

Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad eich apêl, gallwch gyfeirio’r mater at y Comisiynydd Gwybodaeth a all ymchwilio ar eich rhan. Y Comisiynydd Gwybodaeth sydd i benderfynu a ddylid ymchwilio ai peidio. Os penderfynir ymchwilio, byddwn yn trefnu bod yr wybodaeth ar gael i swyddfa’r Comisiynydd.