Hawliau Mynediad Unigolion

Hawliau Mynediad Unigolion

Mathau o wybodaeth

Mae gan unigolion hawl yn barod i gael mynediad at wybodaeth amdanynt (‘data personol’) a ddelir ar gyfrifiadur, ac mewn rhai ffeiliau papur, dan Ddeddf Diogelu Data 2018. Cyn belled ag y mae awdurdodau cyhoeddus yn y cwestiwn, bydd Rhyddid Gwybodaeth yn ymestyn yr hawl hon i ganiatáu mynediad at bob math o wybodaeth a ddelir, boed yn bersonol neu’n amhersonol. Daeth yr hawl hon i rym ym mis Ionawr 1995.

Fodd bynnag, mae’r Ddeddf yn nodi rhai esemptiadau i’r hawl hon ac mae hefyd yn gosod nifer o rwymedigaethau ar awdurdodau cyhoeddus o ran y ffordd y maent yn darparu gwybodaeth. Yn amodol ar yr esemptiadau, mae gan unrhyw un sy’n cyflwyno cais hawl i gael gwybod a yw’r wybodaeth yn bodoli a’r hawl i dderbyn yr wybodaeth. Ar y cyfan, mae’n rhaid rhoi ymateb o fewn 20 niwrnod gwaith.

Mae dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus hefyd i roi cyngor a chynhorthwy i unrhyw un sy’n ceisio gwybodaeth (er enghraifft, er mwyn egluro beth sydd ar gael yn rhwydd neu i gael mwy o eglurhad ynghylch yr wybodaeth a ddymunir).

Ceir mwy o wybodaeth am wneud cais Hawl Mynediad dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ar y wefan hon.