Dolenni Defnyddiol

Dolenni Defnyddiol

Gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth

Mwy o wybodaeth am Ryddid Gwybodaeth a Diogelu Data, rôl y Comisiynydd Gwybodaeth a gwefannau eraill cysylltiedig.

http://www.ico.org.uk

Yr Adran dros Faterion Cyfansoddiadol (Adran yr Arglwydd Ganghellor gynt)

I gael copi llawn o’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a chanllawiau yn ogystal â gwybodaeth gefndir am y Ddeddf ac is-ddeddfwriaeth.

https://ico.org.uk/for-the-public/

Gwefan y Swyddfa Gartref

Mae’n darparu peth wmbredd o wybodaeth am blismona yn y DU gan gynnwys cyngor ynghylch atal troseddau, diwygio’r heddlu a manylion am gwynion yn erbyn yr heddlu. Mae dolenni i nifer o gyhoeddiadau a dogfennau gan y Llywodraeth ar gael hefyd:

www.homeoffice.gov.uk/police

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Gwefan gynhwysfawr sy’n cynnwys gwybodaeth ystadegol eang am blismona cenedlaethol a thueddiadau troseddu. Mae hefyd yn cynnwys ystadegau ar droseddau fesul rhanbarth ac ardal unigol.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice

Gwefan E-Lywodraeth

Mae’n cynnwys nifer o ddolenni i wefannau sy’n amrywio o Les Anifeiliaid i Ddiogelwch Cenedlaethol:

https://www.gov.uk/browse/justice

Sylwer: Nid yw Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw un o’r gwefannau y cyfeirir atynt, ac nid yw o anghenraid yn cefnogi’r safbwyntiau a fynegir ynddynt. Ni ddylid cymryd bod rhestru gwefan yn gyfystyr â chefnogi’r wefan mewn unrhyw ffordd. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes rheolaeth gennym ar argaeledd y tudalennau y maent yn cysylltu â hwy.