Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth yw pwrpas y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth?

Rhoi mwy o fynediad i’r cyhoedd at wybodaeth am y ffordd y mae’r llywodraeth a chyrff cyhoeddus yn gweithio.

Pa hawliau newydd mae’r Ddeddf yn eu creu?

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi dwy hawl gysylltiedig:

  • Yr hawl i gael gwybod a yw’r wybodaeth yn bodoli
  • Yr hawl i dderbyn yr wybodaeth (yn amodol ar esemptiadau)

Pryd ddaeth y Ddeddf i rym?

Daeth Hawl Mynediad yr Unigolyn i rym ar y 1af o Ionawr 2005. Roedd yn rhaid i awdurdodau cyhoeddus hefyd fabwysiadu a chynnal Cynllun Cyhoeddi.

Beth os wyf yn dymuno cael gwybodaeth nad yw wedi’i chynnwys yn y Cynllun Cyhoeddi?

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano yn ein Cynllun Cyhoeddi gallwch wneud cais dan Hawl Mynediad yr Unigolyn. Mae mwy o wybodaeth ynghylch sut i wneud hyn ar gael ar ein tudalen Sut i Gael Gwybodaeth.

A oes rhaid i mi dalu am unrhyw wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y Cynllun Cyhoeddi?

Mae manylion y taliadau perthnasol i’w cael yn y Cynllun Cyhoeddi.

Ai dim ond i gofnodion a gafodd eu creu o’r 1af o Ionawr 2005 y mae’r Ddeddf yn berthnasol?

Nage, mae’r Ddeddf yn gwbl ôl-weithredol.

A fyddaf yn gallu cael gwybodaeth bersonol amdanaf fi fy hun dan y Ddeddf?

Ymdrinnir â cheisiadau am wybodaeth bersonol dan ddarpariaethau Deddf Diogelu Data 1998. Ceir mwy o fanylion ar ein tudalen Diogelu Data.

Sut ydw i’n mynd ati i ofyn am wybodaeth?

Y ffordd orau o ofyn am wybodaeth yw trwy ysgrifennu at y Swyddog Gwybodaeth.  Mae’r manylion i’w cael ar y dudalen Sut i Gael Gwybodaeth.

Pwy sy’n sicrhau bod Awdurdod Heddlu Gwent yn cydymffurfio â’r Ddeddf?

Y Comisiynydd Gwybodaeth sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl awdurdodau cyhoeddus yn cydymffurfio â’r Ddeddf. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth trwy ysgrifennu at:

Y Comisiynydd Gwybodaeth/Information Commissioner
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

neu drwy’r wefan http://www.ico.gov.uk