Haen 3 – Comisiynu Strategol

Haen 3 – Comisiynu Strategol

Mae’r drydedd haen yn ymwneud â gweithgarwch comisiynu strategol, a lywir gan y broses o gyflwyno cyfrifoldebau comisiynu ar gyfer Comisiynwyr, drwy gyfuno arian o ffynonellau amrywiol.

Cyn cyflwyno Comisiynwyr, roedd y Swyddfa Gartref yn rhannol ariannu Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn uniongyrchol. Fodd bynnag, yn sgil cyflwyno Comisiynwyr, penderfynwyd y dylid cyfeirio’r arian hwn at Gomisiynwyr yn y lle cyntaf, er mwyn sicrhau bod yr arian yn cael yr effaith fwyaf bosibl a darparu atebolrwydd lleol. Gorfodwyd yr egwyddor hon ymhellach, a chaiff y cyfrifoldeb (a’r arian cysylltiedig) am Gomisiynu Gwasanaethau Dioddefwyr ei drosglwyddo’n llawn i Gomisiynwyr o 2015/16 ymlaen.

Yn sgil cyflwyni’r cyfrifoldebau comisiynu newydd hyn, a’r gofyniad sylweddol i’w cyflawni, mae’r Comisiynydd wedi sefydlu Bwrdd Comisiynu Strategol (y Bwrdd).

Cyfarfu’r Bwrdd am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2013 ac mae wedi cyfarfod o leiaf bob deufis ers mis Medi 2013. Er mwyn hwyluso gwaith y Bwrdd, datblygwyd a chymeradwywyd 'Fframwaith Comisiynu Strategol'. Datblygodd y Bwrdd ei Fwriadau Comisiynu Strategol a chytunwyd y dylid sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer pob thema a nodwyd, er mwyn adolygu’r gwasanaethau a ddarperir ym mhob ardal i gychwyn, a darparu glasbrint o’r gwasanaethau a ddarperir yn y dyfodol; gan gyflwyno argymhellion i’r Bwrdd. Mae’r themâu yn cynnwys y meysydd canlynol:

(i) Diogelwch Cymunedol Strategol;
(ii) Atal Troseddau ac Atal Ymddygiad Gwrthgymdeithasol;
(iii) Plismona Craidd;
(iv) Dioddefwyr; ac
(v) Adsefydlu.