Haen 2 – Cronfa Bartneriaeth a Chronfa Gomisiynu

Haen 2 – Cronfa Bartneriaeth a Chronfa Gomisiynu

Newidiadau i'r Gronfa Partneriaeth

Nid yw'r Gronfa Partneriaeth ar gael mwyach. Hon oedd y gronfa a oedd ar gael i grwpiau a sefydliadau cymunedol wneud cais am gyllid ar gyfer prosiectau sy'n cael effaith ar y blaenoriaethau a nodir yng Nghynllun Heddlu a Throseddu'r Comisiynydd. Fodd bynnag, bydd cyllid o swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael ei roi tuag at Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent. Gweler y wefan yma www.ghscf.org.uk

Roedd cyllid a oedd ar gael yn flaenorol trwy'r Gronfa Partneriaeth yn cael ei gynhyrchu trwy enillion troseddau. Bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio i gefnogi sefydliadau yn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Ngwent yn awr, yn arbennig rhai sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc a all fod mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol neu sydd wedi dod yn ddioddefwyr. Fy nghofnod o benderfyniad ar gyfer y broses hon yw PCCG-2018-034.

Cronfa Bartneriaeth

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi sefydlu cronfa flynyddol o £150,000 o leiaf, a gynlluniwyd ar hyn o bryd i gynorthwyo elusennau, sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy’n rhan o weithgareddau sy’n cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu yng Ngwent, tra’n helpu i gyflawni blaenoriaethau’r Comisiynydd ar yr un pryd.

Mae’r Gronfa’n cynnwys arian a adenillwyd drwy’r Ddeddf Enillion Troseddau a Deddf Enillion yr Heddlu; a lle y bo angen, ychwanegir ati o gyllideb gyffredinol y Comisiynydd. Gweinyddir proses gynnig ffurfiol gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a chreffir ar gynigion gan banel o gynrychiolwyr y Comisiynydd, yr Heddlu, Fforwm Ieuenctid Gwent, grwpiau cymunedol a phartneriaid eraill.

Arian a ddarparwyd:

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Yn ystod 2013/14, ni chafodd arian a adenillwyd drwy Ddeddf Eiddo’r Heddlu ei gynnwys yn y Gronfa Bartneriaeth. Yn lle hynny, defnyddiwyd yr arian fel cronfeydd ariannu ar wahân.  Cyfunwyd yr arian ar gyfer Cronfa Bartneriaeth 2014/15.

Arian a ddarparwyd drwy Ddeddf Eiddo’r Heddlu yn 2013/14

Cronfa Gomisiynu

Mae ail elfen gweithgarwch Haen 2 yn ymwneud â ‘Chronfa’r Comisiynydd’, a sefydlwyd i ysgogi mentrau cymunedol a gweithgarwch comisiynu i gyflawni blaenoriaethau’r Comisiynydd.