Comisiynu

Comisiynu

Mae gan y Comisiynydd y pwerau i gomisiynu gwasanaethau a dyfarnu grantiau i sefydliadau neu gyrff er mwyn ei helpu i gyflawni’r blaenoriaethau yn y Cynllun.

Bydd y Comisiynydd yn gweithio’n effeithiol gyda phartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol eraill yn ardal Gwent a thu hwnt. Ymhlith eu gwaith bydd dylanwadu ar y modd y mae partïon yn blaenoriaethu ac yn cyfuno eu hadnoddau er mwyn mynd i’r afael â phroblemau a blaenoriaethau lleol. Bydd ganddynt y rhyddid i gyfuno arian â phartneriaid a’r hyblygrwydd i benderfynu sut i ddefnyddio eu hadnoddau.

Ystyr y term 'Comisiynu' yw’r broses gylchol o asesu anghenion y bobl mewn ardal, gan gynllunio a darparu gwasanaeth priodol.

Gan weithio gyda phartneriaid ar draws yr ardal leol, mae angen datblygu dull cyffredin o ymdrîn ag amrywiaeth o faterion ym maes troseddu a diogelwch cymunedol, a bydd y Comisiynydd yn chwilio am y ffyrdd gorau o gynnwys y partneriaid hyn er mwyn sicrhau dylanwad yn lleol. Felly, ar hyn o bryd, mae’r Comisiynydd yn gweithredu tair haen o weithgarwch comisiynu:   

Haen 1 – Cronfa Effaith Gadarnhaol

Haen 2 – Cronfa Bartneriaeth a Chronfa Gomisiynu; a

Haen 3 – Comisiynu Strategol

Cyflwynir manylion am y gweithgarwch yr ymgymerwyd ag ef ar draws y tair haen i’r canlynol bob chwe mis:

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad;
Y Cyd-bwyllgor Archwilio; a
Phanel yr Heddlu a Throseddu