Tîm y Comisiynydd

Tîm y Comisiynydd

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n cael cymorth gan dîm o bobl i sicrhau ei fod yn gallu cyflawni pob agwedd ar ei swydd hyd eithaf ei allu.

Fel Pennaeth Gwasanaethau y Telir Amdanynt, y Prif Weithredwr Siân Curley sy'n gyfrifol am gyflogi a rheoli'r tîm staff yn ogystal â monitro safonau.

Mae'r Prif Swyddog Cyllid, Darren Garwood-Pask, yn cynghori'r Comisiynydd ar bob mater ariannol megis effaith y gyllideb a'r holl benderfyniadau gwario a chomisiynu.

 

Mae'r ddau Uwch Swyddog yn adrodd i'r Comisiynydd. 

 

    SIAN CURLEY
    Prif Weithredwr

     (Swyddog Monitro) 

    Ffon: 01633 643077
    E-bost: Sian Curley

     Cyflog: £66,348


DARREN GARWOOD-PASK
Prif Swyddog Cyllid
(Swyddog Adran 151)
Ffon: 01633 643083
E-bost: Darren Garwood-Pask

Cyflog: £83,610


NEIL TAYLOR      
Pennaeth Perfformiad, Cynllunio a Phartneriaethau   


CAROLINE HAWKINS         
Swyddog Polisi        


JOANNE REGAN
Swyddog Gwybodaeth


RACHEL ALLEN
Swyddog Polisi


JESSICA TIPPINS
Temporary Engagement Officer


WILMA GAZE
Cynorthwy-ydd Gweithredol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu


HELEN THATCHER
Cynorthwy-ydd Personol i'r Pennaeth Staff/Prif Swyddog Cyllid


MICHELLE VAISEY-BAKER
Swyddog Busnes a Chyllid


CERI DAVIS
Cynorthwyydd Gweinyddol
(Agency)


NICHOLAS JEREMY
Dadansoddydd Systemau Gwybodaeth


NICOLA WARREN
Cydlynydd Ymateb y Cyhoedd
(Ar Secondiad o Heddlue Gwent)


ANDREW BENNETT
Cynorthwy-Ydd Ymateb y Cyhoedd
(Ar secondiad o Heddlu Gwent)

Proffil Staff

Mae staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cynnwys un deg pymtheg aelod o staff, wedi'u harwain gan y Pennaeth Staff.

Mae deg aelod o staff yn fenywaidd.

Nid oes unrhyw un o'r staff wedi datgan eu bod o leiafrif ethnig.

Nid oes unrhyw un o'r staff wedi datgan anabledd.

Siart y Sefydliad

Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau Gwent

O fis Ebrill 2013 bydd Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau Gwent yn gyfrifoldeb ar Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae cyllid ar gyfer y rhaglen wedi'i ddyrannu gan y Gronfa Diogelwch Cymunedol sy'n galluogi'r Comisiynydd i fuddsoddi mewn gweithgareddau trin cyffuriau, lleihau nifer y troseddau a diogelwch cymunedol.

Nid yw Rhaglen Ymyriadau Gyffuriau Gwent yn rhan o swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Gallwch gysylltu â'r tîm ar:

http://www.gwentdip.org.uk

neu dros y ffôn ar 01633 876415