Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau Gwent

Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau Gwent

Mae'r Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau yn rhan o strategaeth Llywodraeth y DU i leihau nifer y troseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau a'r niwed cysylltiol i gymunedau ac unigolion sy'n rhan o ddefnydd anghyfreithlon o gyffuriau.

Ei brif nod yw lleihau nifer y troseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau, ymddygiad troseddol a'r dedfrydau canlyniadol o garchar drwy ymyrryd ar bob cam o'r system cyfiawnder troseddol er mwyn cynnig triniaeth cyffuriau i droseddwyr.

Mae Rhaglen Gwent yn darparu gwasanaethau gofal ac ôl-ofal trylwyr ar gyfer camddefnyddwyr sylweddau sydd wedi cael cyswllt â'r heddlu a'r gwasanaeth cyfiawnder troseddol oherwydd eu defnydd o gyffuriau. Mae hyn yn cynnwys cael eu harestio am feddiant, cael cosb benodedig a rhybudd neu gyhuddiad yn arwain at ymddangos gerbron llys.

Er mwyn gwneud hynny, mae wedi datblygu ar yr ymyriadau gorau sydd ar gael i greu dull integredig sy'n sicrhau ymgysylltiad priodol a pharhaus gyda'r unigolyn pan gaiff ei arestio, ei gyhuddo, yn y llys, yn ystod ac ar ôl dedfrydau cymunedol neu yn y carchar neu dan oruchwyliaeth statudol yn y gymuned ac ar ôl gadael amgylcheddau triniaeth strwythuredig.

Cyfiawnder Troseddol Taith Gwent-IRIS

Yng Nghymru mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos gyda'r Swyddfa Gartref i sicrhau bod pob elfen o'r Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau - profion cyffuriau wrth gyhuddo/arestio, cyfeirio arestiad, timau integredig cyfiawnder troseddol - wedi'u hintegreiddio'n llawn i sefydliad cyffuriau cyfiawnder troseddol di-dor. Aeth y Rhaglen yn 'fyw' yng Ngwent a ledled Cymru ym mis Mawrth 2006.

Mae ymyriadau'r Rhaglen yn rhan o raglen cefnogaeth o'r-dechrau-i'r-diwedd sy'n dilyn ac yn rheoli troseddwyr wrth iddynt symud drwy'r system cyfiawnder troseddol, gan gwmpasu'r meysydd canlynol:

  • Dalfa'r heddlu

  • Llysoedd
  • Carchar
  • Y Gwasanaeth Prawf
  • Triniaeth
  • Ôl-ofal

Gall unigolion hefyd gyfeirio eu hunain i'r cynllun os oes ganddynt gyswllt y gellir ei ddangos â'r system cyfiawnder troseddol neu eu bod yn gadael triniaeth strwythuredig mewn ffordd sydd wedi'i chynllunio.

O fis Ebrill 2013, mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi derbyn cyllid gan y Swyddfa Gartref a oedd wedi'i ddarparu'n flaenorol ar gyfer y Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau. Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent ar 11eg Rhagfyr 2012, i barhau i ariannu Rhaglen Gwent ar gyfer 2013/14.

I gael rhagor o wybodaeth am Raglen Ymriadau Cyffuriau Gwent, ewch i'r wefan www.gwentdip.org.uk