Eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mr Jeff Cuthbert yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent

Bywgraffiad

Etholwyd Jeff Cuthbert yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent ddydd Sul, 8 Mai 2016, ar ôl iddo ymddiswyddo o fod yn Aelod Cynulliad ar gyfer Caerffili

Ganed Mr Cuthbert yn Glasgow, a symudodd i Gaerdydd pan oedd yn ifanc i astudio peirianneg mwyngloddio yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd

Wedi gyrfa lwyddiannus fel peiriannydd, aeth Jeff yn ei flaen i weithio ym maes addysg, lle bu'n gweithio gyda Chydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) ac yn gwasanaethu ar fyrddau nifer o sefydliadau addysgol, gan gynnwys Prifysgol Caerdydd a'r Coleg, Ystrad Mynach

Cafodd ei ethol am y tro cyntaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2003, lle bu'n gwasanaethu fel Dirprwy Weinidog Sgiliau (2011-2013, gyda'r briff Technoleg yn cael ei ychwanegu yn 2013), ac yna fel Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (2013-2014). Yn yr ail rôl hon, cyflwynodd Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

Bu Jeff hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, ac yn aelod o'r Pwyllgor Menter a Busnes a'r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.


Mae ei flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent yn cynnwys:
 
·  Darparu plismona mwy hygyrch ar ein strydoedd ac yn ein cymunedau;

·  Sicrhau bod troseddau megis cam-drin domestig, troseddau casineb, camfanteisio ar blant, a chaethwasiaeth fodern yn parhau i ddenu'r sylw sy'n ddyledus iddynt;

·  Datblygu ymhellach gydlyniant cymunedol, a'i gynnal;

·  Gweithio gyda'r sector gwirfoddol i hwyluso ei gyfraniad at waith ehangach;

·  Gweithio gyda'r Prif Gwnstabl er mwyn i egwyddorion cyfiawnder cymdeithasol fod yn gonglfaen i ymarfer yr heddlu; a

·   Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a'r gwasanaethau cyhoeddus datganoledig ar faterion ymarferol cefnogaeth, er enghraifft, darparu rhagor o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ar gyfer Gwent.

Cyflog

£70,000 y flwyddyn

Llw yn Rhinwedd Swydd y Comisiynydd 

Mae'r Comisiynydd wedi llofnodi Rhestr Wirio Foesegol a ddarparwyd gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus yn ei adroddiad 'Tone from the top - leadership, ethics and accountability'. Mae'r rhestr wirio yn darparu gwybodaeth am y dull moesegol y bydd y Comisiynydd yn ei fabwysiadu i hyrwyddo, cefnogi a chynnal safonau uchel tra bydd yn y swydd.

Hysbysiad o Fuddiannau Datgeladwy

Gellir dod o hyd i wybodaeth am roddion a lletygarwch a roddwyd i'r Comisiynydd yn y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch.

Treuliau a Gwariant

Cysylltu â'ch Comisiynydd

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Pencadlys yr Heddlu
Cwmbrân
Tor-faen.
NP44 2XJ

E-bost