Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae cydraddoldeb yn ymwneud â chael cymdeithas decach lle gall pawb gyfrannu a chyda'r cyfle i gyflawni ei botensial. Mae'n rhaid i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ddangos sut rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb a sicrhau nad ydym yn gwahaniaethu wrth ddarparu gwasanaethau a chyflogi pobl.

Wrth wneud hynny, mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth gysylltu cymunedau gyda'r gwasanaeth heddlu lleol ac wrth sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir gan yr heddlu yn effeithlon, yn effeithiol ac yn deg.

Mae Gwent yn cynnwys cymysgedd amrywiol yn gymdeithasol o bobl gyda chredoau, tarddiadau ethnig a ffyrdd o fyw gwahanol, ac mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cynrychioli buddiannau pob agwedd ar gymunedau lleol drwy ymgysylltu â hwy a chraffu ar eu gwasanaeth plismona gan sicrhau bod pobl leol yn atebol amdano.

Fel sefydliad cyfle cyfartal, rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb yn y gwasanaeth a ddarperir gennym i'r cyhoedd, a chydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn awdurdod yr heddlu a'r heddlu. Ein nod yw cael diwylliant deg sy'n hyrwyddo cyfle cyfartal a chydberthnasau da tra'n cydnabod bod gan bobl anghenion gwahanol.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn dwyn ynghyd ein holl ymrwymiadau cydraddoldeb ac yn egluro sut rydym yn cyflawni ein dyletswyddau a'n cyfrifoldebau cyfreithiol o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb.

Ym mis Hydref 2010, cyflwynodd y Ddeddf Cydraddoldeb Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni, wrth gyflawni ein swyddogaethau mewnol ac allanol, ystyried yr angen i:

  • Ddileu gwahaniaethu, aflonyddwch, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad anghyfreithlon arall y mae'r Ddeddf yn eu gwahardd
  • Datblygu cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rheini nad ydynt yn gwneud hynny
  • Meithrin cydberthnasau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rheini nad ydynt yn gwneud hynny

Mae'r Ddyletswydd Gydraddoldeb yn gymwys i staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, ac aelodau o'n cymunedau sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Caroline Hawkins ar 01633 647175, neu e-bostiwch

Beth yw’r Nodweddion Gwarchodedig?

Ceir naw nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010:

Oedran

Anabledd

Ailbennu Rhywedd

Priodas a Phartneriaeth Sifil

Beichiogrwydd a Mamolaeth

Hil

Crefydd neu Gred

Rhyw (cenedl)

Tueddfryd Rhywiol